Höga halter miljögifter i svenska havsbottnar

Höga halter miljögifter i svenska havsbottnar
Miljö TT
Oväntat höga halter av flourerade ämnen har hittats i Bottenviken och Bottenhavet.
Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU, som under drygt 20 år har mätt halten av föroreningar på botten i Sveriges havsområden. I en rapport där resultaten sammanställts framgår att halten av flourerade ämnen, PFAS, är hela 14 gånger högre i Bottenviken och Bottenhavet än i andra svenska havsområden i Östersjön och på Västkusten.
”I nuläget förstår vi inte orsaken till de höga halterna i denna del av Östersjön, utan det måste undersökas vidare”, säger Sarah Josefsson, projektledare på SGU i ett pressmeddelande.
Halterna av organiska föroreningar är överlag högre i de som kallas Egentliga Östersjön än i de norra delarna av Östersjön eller på Västkusten. Halterna av TBT, en biocid som tidigare var tillåten i båtbottenfärg och som är toxisk för bottenlevande djur, har sjunkit sedan 2003 men är fortfarande över gränsvärdet i sediment på flera platser.
Kadmium överstiger sitt gränsvärde på några övervakningsstationer i Egentliga Östersjön vid den senaste provtagningen, medan halterna av bly och koppar var under sina gränsvärden.
Både kadmium och koppar är metaller som fälls ut i den syrefria miljön som råder i sedimenten på djupa bottnar i den delen av Östersjön.
Petra Hedbom/TT